صادرات یک و یک

صادرات محصولات به اقصی نقاط دنیا

null

محصول درجه یک

از مواد درجه یک

روســیه

چیـن

هــنــد

کــــانادا

اســتـرالیـــا

عراق

لهـــستان

آلــــمان

انــــگلسـتان

فرانسه

نـــروژ

ســـــوئد

فنـــــلاند

ایـــسلند

دانـــــمارک

آمریـــــــکا

مکزیـــــک

ونزوئلا

آفـــریقای جنوبی

نیوزیلند

ژاپن